هوشیار باشیدهوشیار باشیدطرد شیاطینطرد شیاطینتجزیه مملکتتجزیه مملکتایران هیچ اعتنا به آمریکا نمی‌کندایران هیچ اعتنا به آمریکا نمی‌کندوابستگی ذلت باروابستگی ذلت بارساده‌اندیشی در جنگ و صلحساده‌اندیشی در جنگ و صلحننگ دولت‌های اسلامیننگ دولت‌های اسلامیراهی جز مبارزه نمانده استراهی جز مبارزه نمانده استعزت و حیات در سایه مبارزهعزت و حیات در سایه مبارزه آمریکا صفحه 2