احتیاج به دشمن جنایتکاراحتیاج به دشمن جنایتکارتحقیر آمریکاتحقیر آمریکابحران در غرببحران در غربوحشت ستمگرانوحشت ستمگرانمامور انتقاممامور انتقامبهترین نوکر آمریکابهترین نوکر آمریکادست نشاندهدست نشاندهحبل آمریکا و شورویحبل آمریکا و شورویبه هیچکس بدهکاری نداریمبه هیچکس بدهکاری نداریم آمریکا صفحه 2