فرهنگ استعماری و استبدادیفرهنگ استعماری و استبدادیبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهیکی از خیانت‌های بزرگ شاهیکی از خیانت‌های بزرگ شاهبی‌آبرویی برای کشوربی‌آبرویی برای کشورای سران اسلام، به داد اسلام برسیدای سران اسلام، به داد اسلام برسیددادگاه ایران حق محاکمه ندارددادگاه ایران حق محاکمه ندارداستقلال ما را فروختنداستقلال ما را فروختنداز جنگ و تحریم واهمه نداریماز جنگ و تحریم واهمه نداریمملت ما سازش را نمیپذیردملت ما سازش را نمیپذیرد آمریکا صفحه 2