بالاترین افتخاربالاترین افتخارمبارزه آشتی‌ناپذیرمبارزه آشتی‌ناپذیرچشیدن طعم پیروزیچشیدن طعم پیروزیبرافراشتن پرچم توحیدبرافراشتن پرچم توحیدهیاهوهای شیطان بزرگهیاهوهای شیطان بزرگاین اقتصاد را سالم کنیداین اقتصاد را سالم کنیداحتیاج به دشمن جنایتکاراحتیاج به دشمن جنایتکارتحقیر آمریکاتحقیر آمریکابحران در غرببحران در غرب آمریکا صفحه 2