نترسیدن از حصر اقتصادینترسیدن از حصر اقتصادیاز عربده آمریکا نترسیداز عربده آمریکا نترسیدظلم میانجیگریظلم میانجیگریبالاترین افتخاربالاترین افتخارمبارزه آشتی‌ناپذیرمبارزه آشتی‌ناپذیرچشیدن طعم پیروزیچشیدن طعم پیروزیبرافراشتن پرچم توحیدبرافراشتن پرچم توحیدهیاهوهای شیطان بزرگهیاهوهای شیطان بزرگاین اقتصاد را سالم کنیداین اقتصاد را سالم کنید آمریکا صفحه 2