بحران در غرببحران در غربوحشت ستمگرانوحشت ستمگرانمامور انتقاممامور انتقامبهترین نوکر آمریکابهترین نوکر آمریکادست نشاندهدست نشاندهحبل آمریکا و شورویحبل آمریکا و شورویفرهنگ استعماری و استبدادیفرهنگ استعماری و استبدادیبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهیکی از خیانت‌های بزرگ شاهیکی از خیانت‌های بزرگ شاه آمریکا صفحه 2