گرفتاری ماگرفتاری ماعدول از اصول و موازینعدول از اصول و موازینهویت دینی و شرافت مکتبیهویت دینی و شرافت مکتبیخروج از سلطه جبارانخروج از سلطه جبارانبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدمنتظر آمریکامنتظر آمریکاهوشیار باشیدهوشیار باشیدطرد شیاطینطرد شیاطینتجزیه مملکتتجزیه مملکت آمریکا صفحه 2