ننگ دولت‌های اسلامیننگ دولت‌های اسلامیراهی جز مبارزه نمانده استراهی جز مبارزه نمانده استعزت و حیات در سایه مبارزهعزت و حیات در سایه مبارزهراس ستمکاران و جنایتکاران تاریخراس ستمکاران و جنایتکاران تاریخاگر دین ندارید آزاده باشیداگر دین ندارید آزاده باشیدسازمانهای دست نشاندهسازمانهای دست نشاندهنباید خودمان را دست اینها بدهیمنباید خودمان را دست اینها بدهیممهیا شوید برای مقاومتمهیا شوید برای مقاومتناقوس مرگ آمریکاناقوس مرگ آمریکا آمریکا صفحه 2