یکی از خیانت‌های بزرگ شاهیکی از خیانت‌های بزرگ شاهبی‌آبرویی برای کشوربی‌آبرویی برای کشورای سران اسلام، به داد اسلام برسیدای سران اسلام، به داد اسلام برسیددادگاه ایران حق محاکمه ندارددادگاه ایران حق محاکمه ندارداستقلال ما را فروختنداستقلال ما را فروختنداز جنگ و تحریم واهمه نداریماز جنگ و تحریم واهمه نداریمملت ما سازش را نمیپذیردملت ما سازش را نمیپذیردمنفور ترین فرد دنیامنفور ترین فرد دنیاایران جای تاخت و تاز دشمنان نیستایران جای تاخت و تاز دشمنان نیست آمریکا صفحه 2