خروج از سلطه جبارانخروج از سلطه جبارانبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدمنتظر آمریکامنتظر آمریکاهوشیار باشیدهوشیار باشیدطرد شیاطینطرد شیاطینتجزیه مملکتتجزیه مملکتایران هیچ اعتنا به آمریکا نمی‌کندایران هیچ اعتنا به آمریکا نمی‌کندوابستگی ذلت باروابستگی ذلت بارساده‌اندیشی در جنگ و صلحساده‌اندیشی در جنگ و صلح آمریکا صفحه 2