هر دو پیروزیهر دو پیروزیپشتیبان صهیونیست‌هاپشتیبان صهیونیست‌هاپروپاگاندا صلحپروپاگاندا صلحمشغول جنایتمشغول جنایتجولان اشغالیجولان اشغالیقدرت اسلامقدرت اسلاممنطق امام در مقابل استکبارمنطق امام در مقابل استکبارآمریکا، شیطان بزرگآمریکا، شیطان بزرگمعجزه باورمعجزه باور آمریکا صفحه 2