فوت مصطفی از الطاف خفیه الهی استفوت مصطفی از الطاف خفیه الهی استمخالفت امام با تقاضای نخست وزیری حاج احمد آقا از سوی بنی صدر: "بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شود"مخالفت امام با تقاضای نخست وزیری حاج احمد آقا از سوی بنی صدر: "بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شود"منسوبین و نزدیکان من مطلقاً حق دخالت در امور عزل و نصب اشخاص را ندارندمنسوبین و نزدیکان من مطلقاً حق دخالت در امور عزل و نصب اشخاص را ندارند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی