این هماهنگی که در تمام ملت ما در قصه کربلا هست، این بزرگترین امر سیاسی است در دنیا و بزرگترین امر روانی استاین هماهنگی که در تمام ملت ما در قصه کربلا هست، این بزرگترین امر سیاسی است در دنیا و بزرگترین امر روانی استاربعین روز وحدتاربعین روز وحدتاز بزرگترین عنایات حق تعالی به جمهوری اسلامیاز بزرگترین عنایات حق تعالی به جمهوری اسلامی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی