حضرت صادق سلام الله علیه، مذهب را ترویج و اسلام را ارائه داد به مردمحضرت صادق سلام الله علیه، مذهب را ترویج و اسلام را ارائه داد به مردماز مبانی اختصاصی شیعه مبارزه با ظلم و دولتهای ظالم است. شیعه با خون خود آزادی بشر را تضمین کرده استاز مبانی اختصاصی شیعه مبارزه با ظلم و دولتهای ظالم است. شیعه با خون خود آزادی بشر را تضمین کرده استبه مردم توجه دهید این تفرقه ها خدمت به امپریالیسم و خدمت به دشمن است.به مردم توجه دهید این تفرقه ها خدمت به امپریالیسم و خدمت به دشمن است.به مناسبت شهادت امام جعفرصادق(ع) | مذهب مقدس جعفری سدی در مقابل اجانب استبه مناسبت شهادت امام جعفرصادق(ع) | مذهب مقدس جعفری سدی در مقابل اجانب است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی