ترویج مذهب توسط حضرت صادق سلام الله علیهترویج مذهب توسط حضرت صادق سلام الله علیهمبارزه با ظلم، از مبانی اختصاصی شیعه | تضمین آزادی بشر با خون شیعه مبارزه با ظلم، از مبانی اختصاصی شیعه | تضمین آزادی بشر با خون شیعه  تفرقه افکنی،خدمت به امپریالیسم ودشمن تفرقه افکنی،خدمت به امپریالیسم ودشمنبه مناسبت شهادت امام جعفرصادق(ع) | مذهب مقدس جعفری سدی در مقابل اجانب استبه مناسبت شهادت امام جعفرصادق(ع) | مذهب مقدس جعفری سدی در مقابل اجانب است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی