شما نمونه‌ترین بندگان مخلص حقید شما نمونه‌ترین بندگان مخلص حقید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی