ربا، بدترین نوع استثمارربا، بدترین نوع استثمار عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی