شرافت همه ما به این است که خدمت به خلق خدا بکنیم.شرافت همه ما به این است که خدمت به خلق خدا بکنیم.آنی که هست خدمت استآنی که هست خدمت استخدمتگزار پیدا کنید | شاید الان در حبس بودیدخدمتگزار پیدا کنید | شاید الان در حبس بودیدخدمتگزار پیدا کنید | نباید قانع شدخدمتگزار پیدا کنید | نباید قانع شدخدمتگزار پیدا کنید | همه چیز از خود انسان استخدمتگزار پیدا کنید | همه چیز از خود انسان استخدمتگزار پیدا کنید | این قلب‌ها را نگه داریدخدمتگزار پیدا کنید | این قلب‌ها را نگه داریدخدمتگزار پیدا کنید | مردم باخدمتگزار دعوا ندارندخدمتگزار پیدا کنید | مردم باخدمتگزار دعوا ندارندخدمتگزار پیدا کنیدخدمتگزار پیدا کنیدخدمتگزار پیدا کنید | آنی که هست خدمت استخدمتگزار پیدا کنید | آنی که هست خدمت است خدمت به مردم صفحه 2