امام(ره): تهمتها زده شد که احمد طرفدار منافقین است... غیراز احمد کسی را ندیدم که بیشتر از آقای لاجوردی طرفداری کندامام(ره): تهمتها زده شد که احمد طرفدار منافقین است... غیراز احمد کسی را ندیدم که بیشتر از آقای لاجوردی طرفداری کند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی