توصیه امام(ره) به زوج ها بعد از جاری کردن خطبه عقدتوصیه امام(ره) به زوج ها بعد از جاری کردن خطبه عقد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی