سعی شود کانون گرم خانواده متلاشی نشودسعی شود کانون گرم خانواده متلاشی نشودتوصیه امام(ره) به زوج ها بعد از جاری کردن خطبه عقدتوصیه امام(ره) به زوج ها بعد از جاری کردن خطبه عقد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی