برای خودمانبرای خودمانمعنای روضهمعنای روضهیک مساله سیاسی در کار بوده استیک مساله سیاسی در کار بوده استاز همین گریه‌ها می‌ترسنداز همین گریه‌ها می‌ترسند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی