این پشتیبانی‌های عظیمی که مردم می‌کنند و حضوری که دارند باید حفظ بشود تا کشور حفظ بشوداین پشتیبانی‌های عظیمی که مردم می‌کنند و حضوری که دارند باید حفظ بشود تا کشور حفظ بشودتاکنون هرچه پیروزی عاید این ملت مظلوم شده است از حضور ملت است که در صحنه‌اندتاکنون هرچه پیروزی عاید این ملت مظلوم شده است از حضور ملت است که در صحنه‌انداینهایی که در ایران مشغول فتنه هستند مرتبط با آمریکا هستند ولو اینکه اسمشان برخلاف استاینهایی که در ایران مشغول فتنه هستند مرتبط با آمریکا هستند ولو اینکه اسمشان برخلاف استبا آن اراده صمیمانه‌ای که ملت ما دارد، توطئه‌ها همه خنثی و همه توطئه گرها دفن خواهند شدبا آن اراده صمیمانه‌ای که ملت ما دارد، توطئه‌ها همه خنثی و همه توطئه گرها دفن خواهند شد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی