آموزش خرابی و فسادآموزش خرابی و فسادهنر زیبا و پاکهنر زیبا و پاکتئاتر و سینمای اسلامیتئاتر و سینمای اسلامیسینما اگر باعث فاسد شدن جوان های ما بشود به درد نمی‌خوردسینما اگر باعث فاسد شدن جوان های ما بشود به درد نمی‌خوردحکومت اسلامی می‌خواهد سینما آموزنده باشد، اخلاقی باشد. با فساد کشیدن جوان ها مخالف استحکومت اسلامی می‌خواهد سینما آموزنده باشد، اخلاقی باشد. با فساد کشیدن جوان ها مخالف است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی