خشکانیدن ریشه‌های سرمایه‌داریخشکانیدن ریشه‌های سرمایه‌داریخطبه‌های تاثیرگذارخطبه‌های تاثیرگذارسپاه برای ایران و اسلام مفید استسپاه برای ایران و اسلام مفید استاگر سپاه نبود، کشور هم نبوداگر سپاه نبود، کشور هم نبوداز قول من بگویید ایشان بیایند به جای آقای مطهریاز قول من بگویید ایشان بیایند به جای آقای مطهریما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیمآمریکا شیطان بزرگ استآمریکا شیطان بزرگ استمدافعان حرممدافعان حرممیزان تروریستی آمریکاستمیزان تروریستی آمریکاست امام خمینی صفحه 2