این ترقه‌بازی ها در اراده ملت ایران تاثیری ندارد این ترقه‌بازی ها در اراده ملت ایران تاثیری ندارد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی