رفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجاحتیاج به دشمن جنایتکاراحتیاج به دشمن جنایتکاراساس فعالیت دانشجویاناساس فعالیت دانشجویانمغزهای انگلی و استعماریمغزهای انگلی و استعماریمی‌شود به جای نمی‌شودمی‌شود به جای نمی‌شودمهیا باشید برای مصیبتهامهیا باشید برای مصیبتهازنده نگهداشتن روح استقلال و خودکفاییزنده نگهداشتن روح استقلال و خودکفاییآمادگی مردم جهت هزینه دادن برای استقلالآمادگی مردم جهت هزینه دادن برای استقلالمخترعین ما می‌توانند در سطح بالا اختراع بکنند به شرط اینکه معتقد بشوند به اینکه «ما میتوانیم»مخترعین ما می‌توانند در سطح بالا اختراع بکنند به شرط اینکه معتقد بشوند به اینکه «ما میتوانیم» خودکفایی صفحه 2