اگر تهذیب نباشداگر تهذیب نباشدعلم در خدمت اسلام و کشورعلم در خدمت اسلام و کشورجلوگیری از نفوذ در دانشگاهجلوگیری از نفوذ در دانشگاهاهداف اصلی استعماراهداف اصلی استعمارنتیجه استقامت دانشجویاننتیجه استقامت دانشجویانامانت بزرگ الهیامانت بزرگ الهیدانشگاه در جهت معنویتدانشگاه در جهت معنویتوظیفه نسل جوانوظیفه نسل جوانبهترین مبارزه با اجنبیبهترین مبارزه با اجنبی دانشگاه و دانشگاهیان صفحه 2