تن به ذلت نمی دهیمتن به ذلت نمی دهیمرفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجحوزه و دانشگاه در هم ذوب شوندحوزه و دانشگاه در هم ذوب شوندبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّدبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّددانشگاه و حوزه مغز متفکر جامعهدانشگاه و حوزه مغز متفکر جامعهتلاش برای پیوند دانشگاه و حوزهتلاش برای پیوند دانشگاه و حوزهفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهحوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فسادحوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فسادحوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبهحوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبه دانشگاه و دانشگاهیان صفحه 2