خمینی عظیمخمینی عظیمامام بزرگوار ما | امیدوار به مردمامام بزرگوار ما | امیدوار به مردمامید من به شما جوانان استامید من به شما جوانان است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی