عطر خون شهدای ماعطر خون شهدای ماخون شهیدانخون شهیدانشب یلدای عشقشب یلدای عشق‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصود‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصوداین معما جز به عشق میسر نگردداین معما جز به عشق میسر نگرددتاریخ فراموش نمی‌کندتاریخ فراموش نمی‌کنداز خود خجابت می‌کشماز خود خجابت می‌کشمبا قدرت ایستادهبا قدرت ایستادهوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومان شهدا صفحه 2