غبطه می‌خورم...غبطه می‌خورم...جز ادامه جهاد راهی نیست...جز ادامه جهاد راهی نیست...با سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندمامور انتقاممامور انتقامبزرگداشت شهدابزرگداشت شهدابرکت مجاهدت شهدا و ایثارگرانبرکت مجاهدت شهدا و ایثارگرانتربت پاک شهیدانتربت پاک شهیدانبیمه شدن اسلام و انقلاببیمه شدن اسلام و انقلابشهدای حوزه و روحانیتشهدای حوزه و روحانیت شهدا صفحه 2