حماسه‌سازان جاویدحماسه‌سازان جاویدخون شهیدانخون شهیداندر صف شهدای کربلادر صف شهدای کربلاثمره خون شهیدانثمره خون شهیدانخط سرخ شهادتخط سرخ شهادتخداوندا عاشق دیدارتمخداوندا عاشق دیدارتمهنر مردان خداهنر مردان خداعطوفتِ امامعطوفتِ امامامام تنها بودامام تنها بود شهدا صفحه 2