وفادار بمانیدوفادار بمانیدآسوده خاطر باشیدآسوده خاطر باشیدمادران شجاع فرزندان اسلاممادران شجاع فرزندان اسلاممدیون آنهاییممدیون آنهاییم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی