برکت مجاهدت شهدا و ایثارگرانبرکت مجاهدت شهدا و ایثارگرانتربت پاک شهیدانتربت پاک شهیدانبیمه شدن اسلام و انقلاببیمه شدن اسلام و انقلابشهدای حوزه و روحانیتشهدای حوزه و روحانیتوفادار بمانیدوفادار بمانیدآسوده خاطر باشیدآسوده خاطر باشیدمادران شجاع فرزندان اسلاممادران شجاع فرزندان اسلاممدیون آنهاییممدیون آنهاییم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی