‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصود‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصوداین معما جز به عشق میسر نگردداین معما جز به عشق میسر نگرددتاریخ فراموش نمی‌کندتاریخ فراموش نمی‌کنداز خود خجابت می‌کشماز خود خجابت می‌کشمبا قدرت ایستادهبا قدرت ایستادهوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانکجایید ای شهیدان خداییکجایید ای شهیدان خداییمن جان نمی‌دهم مگر اندر هوای دوستمن جان نمی‌دهم مگر اندر هوای دوستفراموش ناشدنیفراموش ناشدنی شهدا صفحه 2