من جان نمی‌دهم مگر اندر هوای دوستمن جان نمی‌دهم مگر اندر هوای دوستفراموش ناشدنیفراموش ناشدنیسرافراز و روسفیدسرافراز و روسفیدوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانحماسه‌سازان جاویدحماسه‌سازان جاویدخون شهیدانخون شهیداندر صف شهدای کربلادر صف شهدای کربلاثمره خون شهیدانثمره خون شهیدانخط سرخ شهادتخط سرخ شهادت شهدا صفحه 2