می‌شود به جای نمی‌شودمی‌شود به جای نمی‌شوداگر بخواهیم می‌توانیماگر بخواهیم می‌توانیمما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی