بخواهید می‌توانیدبخواهید می‌توانیدخودمان را پیدا کنیمخودمان را پیدا کنیماعتماد به همت جواناناعتماد به همت جوانانما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدرفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجاحتیاج به دشمن جنایتکاراحتیاج به دشمن جنایتکارفرهنگ استعماری در دانشگاهفرهنگ استعماری در دانشگاهمی‌شود به جای نمی‌شودمی‌شود به جای نمی‌شود ما میتوانیم صفحه 2