هر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدرفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجاحتیاج به دشمن جنایتکاراحتیاج به دشمن جنایتکارفرهنگ استعماری در دانشگاهفرهنگ استعماری در دانشگاهمی‌شود به جای نمی‌شودمی‌شود به جای نمی‌شوداگر بخواهیم می‌توانیماگر بخواهیم می‌توانیمما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی