قرن غلبه مستضعفان بر مستکبرانقرن غلبه مستضعفان بر مستکبرانفرزندان مملکتفرزندان مملکت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی