آنکه دامن می‌زند بر آتش جانم حبیب استآنکه دامن می‌زند بر آتش جانم حبیب استعاشق دوست ز رنگش پیداستعاشق دوست ز رنگش پیداستنترسیدنترسیددر صف شهدای کربلادر صف شهدای کربلاخطبه‌های روایتخطبه‌های روایتبرای عدالتبرای عدالتتکلیف آزادمردانتکلیف آزادمردانهدف قیامهدف قیاملبیک یا حسینلبیک یا حسین کربلا صفحه 2