وابسته به شرق و غرب نباشیدوابسته به شرق و غرب نباشیدقطع وابستگی‌هاقطع وابستگی‌هاهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدرفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجاحتیاج به دشمن جنایتکاراحتیاج به دشمن جنایتکارجوانان مسلح به علمجوانان مسلح به علمفرهنگ استعماری در دانشگاهفرهنگ استعماری در دانشگاهمغزهای انگلی و استعماریمغزهای انگلی و استعماریهمت والای ملت ایرانهمت والای ملت ایران خودباوری صفحه 2