دانشگاه مستقلدانشگاه مستقلحوزه و دانشگاه در هم ذوب شوندحوزه و دانشگاه در هم ذوب شوندبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّدبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّدحوزه‌ و دانشگاه باید مرکز ساخت انسان باشدحوزه‌ و دانشگاه باید مرکز ساخت انسان باشددانشگاه در جهت معنویتدانشگاه در جهت معنویتفرهنگ استعماری و استبدادیفرهنگ استعماری و استبدادیتغییرات بنیادی در دروس آموزشیتغییرات بنیادی در دروس آموزشیسنگر شکست ناپذیر دانشگاهسنگر شکست ناپذیر دانشگاهچراغ راه هدایت و راهنمای ملتچراغ راه هدایت و راهنمای ملت دانشگاه اسلامی صفحه 2