تمام ابعادی که برای زن و برای یک انسان متصور است در فاطمه زهرا(سلام الله علیها) جلوه کرده و بوده استتمام ابعادی که برای زن و برای یک انسان متصور است در فاطمه زهرا(سلام الله علیها) جلوه کرده و بوده استزنان، پیشگامان نهضتزنان، پیشگامان نهضتنهضت خود را مرهون زنان می دانیمنهضت خود را مرهون زنان می دانیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی