پایداری خوب عمل کردن استپایداری خوب عمل کردن استقوه جوانیقوه جوانیضد انقلابِ امروزضد انقلابِ امروز عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی