بنا بر این بود که ارتش را در مقابل ملت قرار بدهندبنا بر این بود که ارتش را در مقابل ملت قرار بدهند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی