وظیفه همگانیوظیفه همگانیدفاع از اسلام با جان و مالدفاع از اسلام با جان و مالبسیج و مبارزه با توطئه دشمنانبسیج و مبارزه با توطئه دشمنان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی