حمایت مردم حمایت مردمپشتیبانی مردمپشتیبانی مردمخروج از بن‌بستخروج از بن‌بستحضور ملتحضور ملتنقش مردمنقش مردمقدرت ملتقدرت ملتملت مشکل‌گشاملت مشکل‌گشاملت مستقلملت مستقلهر چه داریم، از این مردم داریم...هر چه داریم، از این مردم داریم... ملت ایران صفحه 3