جهاد عقیدهجهاد عقیدهاثر معکوساثر معکوسبا ترور نمی‌شودبا ترور نمی‌شوداین معما جز به عشق میسر نگردداین معما جز به عشق میسر نگرددبا قدرت ایستادهبا قدرت ایستادهوصیت امام | قدر نعمت بزرگوصیت امام | قدر نعمت بزرگرمز پیشرویرمز پیشرویمردم حاضرندمردم حاضرندهمین مردمهمین مردم ملت ایران صفحه 2