اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شوداسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی