دختران انقلابدختران انقلاببرتر از مردبرتر از مردکسی از عهده ستایش فاطمه زهرا(س) برنیامده استکسی از عهده ستایش فاطمه زهرا(س) برنیامده استفاطمه زهرا(س) یک زن معمولی نبوده استفاطمه زهرا(س) یک زن معمولی نبوده استبه حضرت زهرا(س) اقتدا کنیدبه حضرت زهرا(س) اقتدا کنیدرهبران نهضترهبران نهضتبسیجیان خدابسیجیان خدا عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی