معلمین می‌توانند استقلال مملکت را حفظ کنندمعلمین می‌توانند استقلال مملکت را حفظ کنندبا رادیو و تلویزیون از همه چیز بهتر می شود پرورش داد مملکت را.با رادیو و تلویزیون از همه چیز بهتر می شود پرورش داد مملکت را.تربیت اولاد در همه جوامع از همه شغلها بالاتر است/ هیچ شغلی به شرافت مادری نیستتربیت اولاد در همه جوامع از همه شغلها بالاتر است/ هیچ شغلی به شرافت مادری نیستفرزندانی تحویل جامعه بدهید که برای اسلام مفید باشند.فرزندانی تحویل جامعه بدهید که برای اسلام مفید باشند.معنویت نباشد، سراغ آخور بهتر می روند ولو آخور آمریکایی!معنویت نباشد، سراغ آخور بهتر می روند ولو آخور آمریکایی! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی