هدیه آسمانی و ملکوتی برای خاکیانهدیه آسمانی و ملکوتی برای خاکیان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی