فرانسه، امروز محل تروریست ها شده استفرانسه، امروز محل تروریست ها شده است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی