آبروی اسلامآبروی اسلامبنا بر این بود که ارتش را در مقابل ملت قرار بدهندبنا بر این بود که ارتش را در مقابل ملت قرار بدهندروز ارتش، روز مردمروز ارتش، روز مردم۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی/  بحمدالله امروز ارتشی داریم که با قامتی استوار در جهان می‌درخشد۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی/ بحمدالله امروز ارتشی داریم که با قامتی استوار در جهان می‌درخشد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی