خدمت با محبت و اخلاصخدمت با محبت و اخلاصکارمندان امام زمان(ع)کارمندان امام زمان(ع)بسیج سازندگیبسیج سازندگی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی