وصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانولادت انسان کاملولادت انسان کاملهمه بنایشان بر خدمت باشدهمه بنایشان بر خدمت باشدخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیبرای خدمت به مستضعفین آمده باشدبرای خدمت به مستضعفین آمده باشددغدغه‌مند برای محرومیندغدغه‌مند برای محرومینآقایان با خودتان خلوت کنید!آقایان با خودتان خلوت کنید!مجلس مردمیمجلس مردمیخدمت به خوزستانخدمت به خوزستان خدمت به محرومین صفحه 2