بخش هایی از مستند درباره اوایل انقلاب و چالش های پیش رو
بازتاب ارسال گل و شیرینی توسط امام به مسیحیان فرانسه
تصاویری از نماز امام در فرانسه