سرنوشت هر ملتی به دست خودش است
نماهنگ "کمال انقطاع" - به مناسبت حلول ماه شعبان