آشتی آتشی
روایت التهاب
آتش شوق
مخالفت با امام خمینی مخالفت با اسلام است
تبریک سال نو