آتش شوق
مخالفت با امام خمینی مخالفت با اسلام است
تبریک سال نو