فیلم

روحانیون

ما یک ملتی هستیم که با همین گریه‌ها، یک قدرت 2500 ساله را از بین بردیم.
امروز آبروی جمهوری اسلامی به دست شما بسته است
فریضه است برای همه ما حفظ حیثیت این جمهوری اسلامی
ما تن دادیم به اینکه رئیس جمهورمان از علما باشد
مساله دخالت روحانیون در امور اجرایی
تذکری مهم به روحانیون و ائمه جمعه
امروز توقع ملتاز شما روحانیون بسیار زیاد است
عدم توجه حجاج به کمبودهای سفر حج
لزوم فراگیری احکام حج برای حجاج
بیشتر