فیلم

غرور

حب ریاست سران کشورهای اسلامی
حب جاه ، ارث شیطان
اسلام آمده است که سرکوب کند این غرور را
فرعونیت در باطن انسان
بیشتر