فیلم

سید کاظم شریعتمداری

تهدید حضرت امام به وسیله نیروهای حکومت پهلوی
بیشتر