فیلم

ورزشکاران

سخنرانی در جمع ورزشکاران و تیمهای فوتبال منتخب تهران (توصیه به ورزشکاران)
من خودم ورزشکار نیستم اما ورزشکارها را دوست دارم‌
ما امروز احتیاج به این داریم که اسلام را در هر جا تقویت کنیم
ما در بین دولتها منزوی هستیم، لکن بین ملتها این طور نیست
عقل سالم در بدن سالم است
این علی است که همه چیز ماست
روزهای خوش پیروزی و اتحاد
ایستادگی تا آخرین نفر
بیشتر