فیلم

مستضعفین

کلیپ "صدور انقلاب"
سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (لزوم خدمت مسئولان به مردم)
سخنرانی در جمع مردم (تاسیس حزب مستضعفین و هشدار به گروهکها)
بیشتر