فیلم

نفوذ

کلیپ "نفوذ"
سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی (حکومت در ادیان توحیدی و غیر توحیدی)
سخنرانی در جمع اعضای شوراهای اسلامی روستاها (ابرقدرتها، منشا مشکلات دنیا)
بیشتر